Vi bruger cookies!

jv.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.jv.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere


Seneste rettelser og præciseringer

1029111

Her på siden kan du læse mere om Syddanske Mediers retningslinjer.

Det er også her, du kan finde relevante afgørelser fra pressenævnet om ting bragt af Syddanske Medier.

Endelig er det også her, du finder vores etiske regelsæt samt informationer om diverse pressejura.

Hvordan gør du, hvis du vil klage?
Kontakt chefredaktionen på fejlogfakta@jv.dk.

Tæt på Etikken

Syddanske Medier er et ansvarsbevidst og ansvarligt mediehus. Syddanske Mediers journalistik skal være troværdig, fejlfri og fair. Såvel kilder som læsere skal kunne stole på os.

Syddanske Medier tager - efter afvejning af almenvellets interesser - hensyn til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred. Det gælder både i tekst og billeder.

..........................................................................................

Syddanske Mediers journalistik respekterer Medieansvarsloven:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=86861.

Syddanske Mediers journalistik respekterer Vejledende Regler om God Presseskik:

http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx.

Syddanske Mediers journalistik respekterer enhver øvrig lovgivning i relation til vores arbejde.

Retningslinjer

Som supplement har mediehuset derudover vedtaget følgende retningslinjer:

Uafhængighed

• Der er vandtætte skotter mellem mediernes journalistik og de holdninger, der gives udtryk for i JydskeVestkystens leder.

• Syddanske Medier skal opretholde en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst. Redaktionel omtale må aldrig være en betingelse for indrykning af annoncer.

• Hvis en annonce i typografi eller design kan forveksles med et redaktionelt produkt, skal den markeres tydeligt med ANNONCE.

Medarbejdere

• Syddanske Medier værdsætter, at medarbejdere er engagerede i lokalsamfundet gennem eksempelvis medlemsskab af lokale foreninger. Medarbejderens journalistiske troværdighed og uafhængighed må dog ikke kunne drages i tvivl, hvorfor der skal indhentes tilladelse hos chefredaktionen, inden man påtager sig hverv i råd, nævn, udvalg og bestyrelser, såfremt hvervet har relation til den pågældendes stofområde.

Ingen medarbejder må skrive om et virke, hvor medarbejderen eller medarbejderens nærmeste har tillidshverv. Tvivlsspørgsmål forelægges chefredaktionen.

• Syddanske Medier begrænser ikke ansattes grundlovssikrede ret til at ytre sig eller være medlem af politiske partier, foreninger eller organisationer. Men kravet om troværdighed i Syddanske Medier kan gøre et politisk eller andet engagement uforeneligt med dele af arbejdet på redaktionen. Ansatte har pligt til at orientere chefredaktionen om engagementer, der kan skabe tvivl om pågældendes habilitet.

• Redaktionelle medarbejdere på Syddanske Medier må ikke i andre offentligt tilgængelige medier, hverken sociale eller traditionelle, optræde på en måde, der kan kompromittere avisens omdømme eller journalistens faglige integritet.

• Redaktionelle medarbejdere på Syddanske Medier skriver ikke læserbreve eller debatindlæg i egne medier. Medarbejdere orienterer ledelsen, hvis de inviteres til at deltage i journalistisk sammenhæng i andre medier.

• Redaktionelle medarbejdere må ikke påtage sig nogen journalistisk opgave uden for avisen, med mindre man har chefredaktionens tilladelse til det.

• Redaktionelle medarbejdere på Syddanske Medier må ikke modtage gaver fra kilder eller forretningsforbindelser af en værdi over 500 kroner – og aldrig modtage gaver, hvor det kan have karakter af betaling for eller kvittering for redaktionel omtale. Tvivlstilfælde forelægges chefredaktionen.

Politi & ret

• I politi- og retsreportager nævner vi ikke navne, initialer eller lignende på implicerede, før der er faldet dom i sagen. Vi bringer navnet på dømte, når dommen er på mindst et års ubetinget fængsel. Vi nævner navn efter dom ved første instans.

Undtagelser

• Vi nævner ikke navn på den dømte i incestsager, hvis den dømtes navn kan tjene til identificering af ofret.

• Vi nævner navn på personer, der bærer "gyldne kæder", selv om de ikke er domfældte, og selv om de får en dom på under et års ubetinget fængsel. Det sker efter konsultation med chefredaktionen, inden navnene offentliggøres.

• Vi kan bringe navn på sigtede/tiltalte før en dom, hvis den sigtede selv vælger at deltage i den offentlige debat eller frivilligt medvirker i vores dækning.

• I andre sager – eksempelvis miljøsager og civile sager – nævnes navn fra sagens start uanset straffens længde, hvis det er væsentligt for forståelsen af sagen.

Kilder

• Vi skal være særligt agtpågivende i sager med modstridende synspunkter, konflikt og anklager. Modparten skal som udgangspunkt altid høres, inden artiklen offentliggøres. Hvis ikke det er muligt, skal det tydeligt fremgå af artiklen, at det ikke har været muligt at få en kommentar, og det skal fremgå, hvordan vi har forsøgt at få kommentaren.

• Efter et interview kan en kilde bede om at læse, hvad vedkommende citeres for og herpå gøre opmærksom på eventuelle faktuelle fejl. Vinkling, prioritering, udeladelser og andre redaktionelle vurderinger er alene journalistens og redaktionens afgørelse.

• Syddanske Medier bruger kun anonyme kilder, hvis det er nødvendigt for at få vigtige historier frem, som ellers ikke ville komme frem. Bruges opdigtede navne i forbindelse med anonyme kilder, skal det angives i begyndelsen af artiklen, og der skal gives en begrundelse for anonymiteten. Chefredaktionen konsulteres inden offentliggørelse.

• Syddanske Medier bruger tydelig varedeklarering på redaktionelt indhold. Det skal fremgå af en artikel, hvis et citat fra en kilde er fremkommet per mail eller pressemeddelelse. Det skal ligeledes fremgå af en artikel, hvis rejse, ophold eller anden ydelse er betalt af eksempelvis en rejsearrangør, erhvervsvirksomhed eller humanitær organisation.

• Syddanske Medier betaler ikke for tip, oplysninger eller medvirken i artikler.

Foto

• Syddanske Medier afspejler virkeligheden og bringer derfor billeder fra ulykker, krige, terrorhandlinger og naturkatastrofer

• Billeder af døde og hårdt kvæstede i forbindelse med krige, terror og naturkatastrofer bringes dog kun, når der er væsentlig, journalistisk begrundelse for det og altid med det fornødne hensyn til ofre og pårørende. Chefredaktionen konsulteres før offentliggørelse.

• I forbindelse med trafikulykker og lignende viser vi aldrig billeder af lig, selv om disse er tildækkede. Vi bringer ikke billeder af genkendelige tilskadekomne i forbindelse med ulykker uden deres tilsagn.

• Syddanske Medier bruger både video og still-billeder i dækningen af trafikulykker og lignende. Det tilstræbes, at hvert billede og hver optagelse giver et selvstændigt bidrag til at belyse ulykken, scenen og omstændighederne. Det betyder eksempelvis, at vi ikke fra en trafikulykke bringer mange og stort set identiske billeder.

• Ved ulykker og forbrydelser og lignende særlige omstændigheder bringes navne på omkomne af hensyn til eventuelle pårørende først, når pårørende er underrettet. Vi slører nummerplader og lignende kendetegn på køretøjer, der umiddelbart kan føre til identifikation, inden pårørende er underrettet.

• Syddanske Medier bringer ikke manipulerede fotos. Hvis fotos er ændret til illustrationsbrug – for eksempel i collageform eller som bearbejdede temabilleder – skal det klart fremgå af billedteksten.

Sociale medier

• Syddanske Medier kan citere fra sociale medier som Facebook i det omfang, det er relevant for væsentlige historier. Ved brug af billeder fra sociale medier konsulteres chefredaktionen inden offentliggørelse.

• Når en medarbejder anvender et socialt medie i arbejdsmæssig sammenhæng, skal medarbejderen klart gøre opmærksom på, at vedkommende er ansat på Syddanske Medier, blandt andet ved at bruge korrekt identitet.

Debat

• Debat om artikler på jv.dk skal holdes i en sober tone uden brug af nedsættende ord og formuleringer. Hvis det ikke sker, forbeholder JydskeVestkysten sig ret til uden forudgående varsel at fjerne indlæg og brugeres adgang til at kommentere artikler.

• Hvis du mener, der er debatindlæg, som er i strid med disse regler, kan du kontakte redaktionen på mailadressen webred@jv.dk

• Hvis du er blevet udelukket fra debatten på jv.dk eller én af vores Facebook-sider og ønsker at deltage i den igen, kan du sende en begrundet anmodning på mail til webred@jv.dk

Fejl

• Kontaktes en redaktionel medarbejder mundtligt eller skriftligt af en kilde eller en læser med en påstand om en fejl i avisen, skal sagen undersøges. Vi ønsker så vidt muligt også at få klagerne skriftligt. En klage defineres i denne sammenhæng som en sag, der ikke kan klares med en rettelse til begges tilfredshed.

• Modtager en journalist/fotograf en klage direkte, afleveres denne til nærmeste chef, der står for behandling af sagen – bistået af den implicerede journalist eller fotograf. Den redaktionelle chef svarer klageren. Kan vi ikke finde løsning i fællesskab, henviser vi altid klageren til muligheden for at tage sagen til pressenævnet og giver en klagevejledning

• Pressenævnssager håndteres af chefredaktionen i samarbejde med berørte medarbejdere.

Om rettelser

Om rettelser og pressenævnskendelser i printudgaven af JydskeVestkysten:

• Hvis vi begår fejl, retter vi dem i førstkommende udgivelse. For fællessektionernes vedkommende sker det på en fast plads øverst på side 3 i 1. sektion. Lokaludgaverne bringer rettelser på sektionsforsiden.

• Pressenævnskendelser trykker vi på side 2 i 1. sektion under lederen.

Om rettelser og pressenævnskendelser på jv.dk:

• På jv.dk retter vi fejl i artikler i den pågældende artikel. Vi gør tydeligt opmærksom på, at der er rettet i artiklen i form af versaler først i brødteksten: RETTET XX.X KL. XX. (X'erne markerer DATO OG TIDSPUNKT)

• Vi bringer alle pressenævnskendelser vedrørende JydskeVestkysten under jv.dk/pressejura. Vi bringer samme sted de etiske regler og en vejledning i hvordan der klages til pressenævnet. Og vi linker til såvel de presseetiske regler som til Medieansvarsloven.

Om rettelser og pressenævnskendelser i printudgaven af ugeaviserne:

• Hvis vi begår fejl, retter vi dem i førstkommende udgivelse. Rettelser og pressenævnskendelser vil blive bragt på en fremtrædende plads i avisen og altid før side 5.

Om rettelser og pressenævnskendelser på ugeavisen.dk:

• På ugeavisen.dk retter vi fejl i artikler i den pågældende artikel. Vi gør tydeligt opmærksom på, at der er rettet i artiklen i form af indordet RETTET KL. XX.

• Vi bringer alle pressenævnskendelser vedrørende ugeavisen.dk på selve forsiden af ugeavisen.dk.

• På ugeavisen.dk/etik bringer vi de etiske regler og en vejledning i, hvordan der klages til pressenævnet. Vi linker desuden til såvel de presseetiske regler som til Medieansvarsloven.